Co přinesly roky s desítkovou koncovkou v zápisech obecní kroniky Šebrov

.

Rok 1940

Povinná dodávka mléka byla nařízena začátkem roku. Rolníci přijali toto nařízení s nelibostí. Mléko se sbíralo od rolníků ve Vzájemnosti Včela do zvláštních konev, odváželo do mlékárny v Brně a zpět se dováželo mléko odstředěné.

Prodej obuvi byl omezen na poukazy. Nyní bylo obuvi těžko koupiti, neboť jí stále ubývalo. Poukazy odebírala obec na okresním úřadě a ty potom rozdělovala. Někdy to bylo nepříjemné, žadatelů bylo hodně a poukazů málo.

Odevzdávání vajec od slepic do sběrny bylo povinné a to 60 ks od jedné nosnice za rok. Vajec bylo málo, chovatelé zatajovali stav nosnic a hlavní sběrny vyhrožovaly pokutami. Nadřízené úřady prováděly kontrolu. A výsledek byl téměř žádný. Přišla-li kontrola na okraj obce, za chvíli byla zpráva o ní rozšířena po celé obci. Chovatelé dali slepice do pytlů a vynesli je uschovati ven z domu. A tak bylo někdy, když přišli „slepičáři“ hodně pilno a mnohé příhody byly veselé. Když kontrola odešla, bylo mnoho a mnoho řečí o tom, jak kdo je ošidil.

Na zřízení obecního koupaliště  se dohodla obecní rada s místní školní radou, aby se mohly hlavně školní dítky v době letních měsíců koupáním osvěžiti. Měla tedy obecní rada zřetel zdravotní a hospodářský – podchytiti poměrně početné letní hosty, což by znamenalo příliv peněz do obce. Nejbližším místem pro koupání je řeka Svitava pod Novým Hradem, vzdálené od obce více jak dva kilometry. Jako nejpříhodnější místo byla vybrána poloha zvaná „V suchých lukách“ ( u lesa na konci Zahorky ). Území  podél potoka Šebrůvky severozápadně od obce ( v Luzích ) v úvahu nepřipadá,jde o obdělávané pozemky a také je zde velmi chladno. Tento celý podnik zůstal bohužel při plánech, neboť válečné události nedovolily tento nadmíru lidskému zdraví potřebný podnik uskutečniti.

K narozeninám Hitlera byla nařízena sbírka kovů. Její výsledek jistě zarmoutil toho, kdo ji nařizoval. Ve zdejší obci se sebralo 1 svícen mosazný, kousek hliníkového plechu a 20 dkg mosazi.

Němci věděli, že nejvíce poškodí náš lid, sáhnou-li mu na školu. Nastal nedostatek učebnic, přitom učebnic němčiny bylo dostatek. Dějepis se nesměl vyučovati, ze zeměpisu se mohlo učit je o Protektorátu a o Říši. Závadné knihy a obrazy musely být odstraněny. Dělalo se to tak,že se spolehlivě poschovaly.

Proč není v Šebrově měšťanská škola. Obec Šebrov přísluší do újezdu měšťanské školy v Blansku. Proto bylo uvažováno zříditi měšťanskou školu v Šebrově. Obecní zastupitelstvo se ve své schůzi 18. června usneslo všemi hlasy zříditi újezdní popřípadě neújezdní měšťanskou školu v Šebrově jako středisko, k níž by se připojily obce: Svatá Kateřina, Svinošice, Lipůvka,  Lažany, případně i Vranov, kteréžto byly požádány, zdali by se připojily. Obec Vranov se vyjádřila, že hodlá sama zříditi měšťanskou školu, obec Svinošice je ochotna se připojit, obec Lipůvka dle usnesení zastupitelstva je vázána v Kuřimi, z něhož nemůže vystoupiti a jinde si újezdní školu určovati. Obecní zastupitelstvo ve Sv.Kateřině rozhodlo třemi hlasy pro Šebrov a šesti hlasy pro Vranov, obec Lažany neodpověděla. Počet žáků ze Šebrova a Svinošic nestačil ke zřízení měšťanské školy v Šebrově a proto se shledalo za nutné, ke škodě věci, od tohoto plánu upustiti.

V Šebrově bylo 6 tanečních zábav a 8 divadelních představení. Místní osvětová komise sehrála 2 divadla,národní souručenství 1, Jednota Orla 5 divadel. Na vstupném u všech podniků bylo vybráno 5.781 korun.

<< zpět