Co přinesly roky s desítkovou koncovkou v zápisech obecní kroniky Šebrov

.

Rok 1930

Pan president republiky T.G.Masaryk oslavoval dne 7. března osmdesáté narozeniny. Na počest této oslavy konala se zde slavnost s lampiónovým průvodem, při níž bylo promluveno o významných činech pana presidenta. Obecní zastupitelstvo ve slavnostní schůzi jmenovala pana presidenta čestným občanem zdejší obce a zaslalo panu presidentovi diplom podepsaný všemi zastupiteli. Současně bylo obecním zastupitelstvem koupeno poprsí pana presidenta (imitace slonové kosti) a postavena na vhodném místě v nové škole.

Letopisecká skupina byla zvolena obecním zastupitelstvem dne 16. února a zvoleni byli tito podepsaní pánové Jan Skoupý č.p.109,Matal Jan č.p.82,Bohumil Skoupý – kronikář.

Elektrické osvětlení. Obecní zastupitelstvo usneslo se zříditi elektrickou síť pro veřejné osvětlení, na níž by dodávaly proud západomoravské elektrárny v Brně-Oslavanech. Za tím účelem byla svolána 23. února 1930 veřejná schůze obecního zastupitelstva a všech občanů na níž byli pozváni odborníci pan ing.Chramosta a obvodní inspektor a na níž tito promluvili o dobrodiní elektriky v domácnosti, vysvětlili podmínky pro postavení této sítě a upozornil též na nebezpečí,které může neopatrností vzniknouti. Současně byla vyhotovena smlouva, podle které se obec zavazuje, že vstoupí jako akcionář k západomoravským elektrárnám a v důsledku toho zakoupí akcie, úpisy, zaplatí příspěvky na trafostanici a přípojku vysokého napětí to vše ve výši 184.250,- Kč. Domácí zařízení hradili si občané sami a platili asi 75 Kč z jednoho světla a zřizovaly toto elektrárna a soukromé firmy. Pro venkovní osvětlení bylo zřízeno 20 světel o 40 W za roční paušál 900 Kč a jedno světlo na hasičském skladišti za roční paušál 36 Kč.Prací se zúčastnilo mnoho zdejších občanů a měli asi 25 až 30 korun denně.

Jelikož obec neměla tolik hotového kapitálu,vypůjčila si od Cyrilometodějské záložny v Brně na dobu 22 let obnos 130.000 Kč na 6% úrok a 8% anuitu a ½% správních výloh. Od Hypoteční banky v Brně obnos 32.000 Kč na 6% úrok a od Reifeisenovy záložny v Šebrově 30.000 Kč, kterýžto obnos byl použit na složení zálohy a během roku byl splacen. S vypůjčováním peněz se jevily velké obtíže, neboť se jevil veliký nedostatek peněz. ( V roce 1932 obdržela obec z ministerstva veřejných prací subvenci v obnose 44.400 Kč ) Se stavbou primární sítě se započalo v květnu a se stavbou sekundární sítě v listopadu. První veřejné rozsvícení bylo provedeno dne 16.prosince 1930 o 19.hodině večerní za přítomnosti ing.Chramosty, jakož i všech členů obecního zastupitelstva,veřejných korporací a mnoho místních i okolních občanů.

Sčítání lidu bylo provedeno dne 1. prosince 1930 paní učitelkou Julií Polanskou a bylo napočítáno 770 osob a 128 domů. Sčítání závodů zemědělských prováděl Bohumil Skoupý zde č.50 a Josef Skoupý zde č.28 a napočetli pozemků 6ha 52a,luk 13ha 10a,lesa 15ha 9a. Dále pak 70 krav,20 koní,160 prasat,300 kozí a 102 obchodní živnosti. Od roku 1920 byla postavena většina domků na pastvině parc.č.237 směrem k Vranovu.

<< zpět