Co přinesly roky s desítkovou koncovkou v zápisech obecní kroniky Šebrov

.

Rok 1870

Bude nová škola? Od roku 1870 počal se následkem nového školního zákona utěšený ruch v našich vlastech zmáhati a sice tím, že vydána nová osnova učebná, že se pilněji k návštěvě školy a ku prospěchu žactva přihlíželo, že se mnohé dosavadní školy rozšiřovaly, nové zakládaly a.t.d. I my počali jsme se více školy a naší mládeže všímati, a tu jsme s bolestí nesli, že táž obtížnou a vzdálenou cestu do školy vranovské konati musí a že tím na zdraví a prospěchu mnohou újmu utrpí. Velmi často při zimně a špatném počasí byli jsme nuceni dítky naše doma ponechati a je sami jakž takž cvičiti. Mimo to byl na Vranově jen jeden pan učitel a škola dětmi přeplněna, neboť se tu scházely dítky z Vranova, z Outěchova, Šebrova a Svaté Kateřiny.

Podotýkáme spolu,že v čase v němž tuto píšeme,byl na Vranově farářem důstojný pan Antonín Veinlich, kaplanem důstojný pan František Navrátil a místním panem učitelem Josef Kučera, jenž po bývalém, do výslužby se dostavším učiteli Šebetovským školu vranovskou obdržel.Místní školní rada byla,jakž se samo sebou rozumí na Vranově a za Šebrova byl jejím členem Josef Kučera toho času starosta. Stujž zde též, že za pana učitele Josefa Kučery bylo vyučování polodenní, větší děti chodily dopoledne, menší děti chodili odpoledne do školy.

Když jsme viděli,že ze školy vranovské našim dětem malý prospěch plyne a že na nás a obec Kateřinu větší část výloh školních připadá, usnesli jsme se s občany kateřinskými, že se o samostatnou školu pro Šebrov a Svatou Kateřinu zasadíme. Ačkoliv se proti tomu nejen ze strany Vranova, nýbrž i ze strany některých občanů brojilo, dospěli jsme přece k tomu, že byla žádost o školu sepsána a podána. (V září 1873 byla stavba zahájena a v červnu 1874 dokončena – po čtyřiceti letech již nevyhovovala a byla postavena škola nová – dnešní.)

<< zpět